CACK ŠARIŠ – travel agency, IČO: 37469096, so sídlom Námestie slobody č.56, 083 01 Sabinov je autorizovaným predajcom zájazdov rôznych iných cestovných kancelárií. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov) a tak vystupuje v pozícii autorizovaného predajcu.

Obstaranie zájazdu

Pre potreby rezervácie zájazdu, vyhotovenia zmluvy o obstaraní zájazdu a ostatných potrebných dokladov súvisiacich s obstaraním zájazdu CACK ŠARIŠ získava a ďalej spracúva tieto osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa (ulica, číslo, PSČ, mesto),dátum narodenia, telefón, e-mail, vlastnoručný podpis…

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (napr. klienta, spolucestujúceho alebo potenciálneho záujemcu). Pre účely zákona o ochrane osobných údajov je dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Osobné údaje sú následne poskytnuté príslušnému organizátorovi zájazdu – cestovnej kancelárii, z dôvodu plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu ako aj vystavenia ostatných dokladov v zmysle všeobecných obchodných podmienok príslušnej cestovnej kancelárie.

V prípade, ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín. (Napríklad vtedy, ak je predmetom plnenia zmluvy zájazd v tretej krajine. Treťou krajinou je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Tretie krajiny nie vždy zaručujú primeranú úroveň ochrany spracúvaných osobných údajov).

Cestovné poistenie

CACK ŠARIŠ v prípade, ak klient o to požiada môže zabezpečiť sprostredkovanie cestovného poistenia. Z tohto dôvodu spolupracuje s poisťovňami, ktoré sú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľmi informačných systémov. Pre potreby identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, na účely uzavierania poistných zmlúv ako aj pre ostatné účely v zmysle zákona 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak spoločnosť CACK ŠARIŠ získava a ďalej spracúva tieto osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, ak ho má, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti… Dotknutými osobami sú najmä poistník, poistený a iné dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané za účelom uzavretia zmluvného vzťahu.

Účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb ako aj a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon (zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov), z tohto dôvodu je tak spracúvanie uvedených osobných údajov dotknutých osôb pre potreby uzatvorenia a plnenia zmluvy nevyhnutné (§10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov).

Cestovné lístky

CACK ŠARIŠ v prípade, ak klient o to požiada môže zabezpečiť sprostredkovanie predaja cestovných lístkov. Z tohto dôvodu spolupracuje s dopravcami, ktorí sú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľmi informačných systémov (BLU-LINE, SAD, ŠTUDENT AGENCY). Pre potreby sprostredkovania predaja cestovných lístkov získava a ďalej spracúva tieto osobné údaje dotknutých osôb: titul, meno, priezvisko.

Podľa §10 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov je spracúvanie uvedených osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (napr. klienta alebo spolucestujúceho). CACK ŠARIŠ následne poskytuje osobné údaje len príslušnému dopravcovi.

Letenky

CACK ŠARIŠ v prípade, ak klient o to požiada resp. môže si sám online zabezpečiť rezerváciu leteniek a to využitím rezervačného systému HVIEZDA.SK spoločnosti STUDENT AGENCY, ktorý je implementovaný priamo na webových stránkach CACK ŠARIŠ. Z tohto dôvodu sú spracúvané tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska s PSČ spravidla prvého cestujúceho na rezervácii, štát, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, ak letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky aj ďalšie údaje (ako napr. číslo pasu, občianskeho preukazu a pod.) bude dotknutá osoba o tom informovaná telefonicky alebo e-mailom.

V závislosti od leteckej spoločnosti, u ktorej sa dotknutá osoba rozhodne obstarať letenku môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín.

Podľa §10 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.

Spotrebiteľský úver

CACK ŠARIŠ v prípade, ak klient o to požiada môže zabezpečiť sprostredkovania poskytnutia spotrebiteľského úveru spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO 36234176. Pre potreby posúdenia bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie žiadosti o poskytnutie finančnej služby spoločnosť CACK ŠARIŠ získava tieto osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa.

Podľa §10 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov je spracúvanie uvedených osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.

O podmienkach spracúvania osobných údajov spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. ako prevádzkovateľa informačného systému sa môžete oboznámiť tu.

Newsletter a používateľský účet

CACK ŠARIŠ ponúka návštevníkom svojich stránok možnosť prijímania newslettra alebo vytvorenia si vlastného používateľského účtu, na základe ktorého a podľa zvolených kritérií si môže nechať zasielať ponuky zájazdov vo forme krátkych e-mailových správ. Registrácia prijímateľa e-mailových správ je vždy dobrovoľná a jej vykonaním dáva prijímateľ súhlas CACK ŠARIŠ (ako prevádzkovateľovi informačného systému) so spracúvaním jeho osobných údajov. Týmito sú: e-mailová adresa, meno a priezvisko (ako povinné údaje), pohlavie, ulica, mesto, PSČ, štát, a telefonický kontakt (ako nepovinné údaje). Poskytnutý súhlas so spracúvaním je platný až do jeho odvolania.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať a to napríklad prostredníctvom odhlasovcieho linku, ktorý je súčasťou každej krátkej e-mailovej správy doručenej prijímateľovi alebo prostredníctvom webových stránok prevádzkovateľa v časti „odhlásenie noviniek“.

K spracúvaniu osobných údajov CACK ŠARIŠ využíva odkúpený systém SAURON od spoločnosti Maneti s.r.o.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje §28 zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže žiadosť podať osobne v priestoroch spoločnosti CACK ŠARIŠ alebo písomne na adrese CACK ŠARIŠ, Námestie slobody č.56, 083 01 Sabinov.


Pozri informáciu v zmysle nového Zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z.:

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle nasledovné informácie.

Kontatné údaje spoločnosti

PhDr. Melánia Škovranková – CACK ŠARIŠ

NÁMESTIE SLOBODY Č.56, 083 01 SABINOV
IČO: 37469096 ;
DIČ: 102 344 8294 ;
IČ DPH: SK 102 344 8294 ;
Registrácia – ŽR číslo: 708 – 14581
 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

E-mail: statny.do­zor@pdp.gov.sk

Telefón: +421 2 323 132 14

Telefonické konzultácie: +421 2 323 132 20

Informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvanie osobných údajov je úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, ktorý určujú konkrétne ustanovenia zákonov, na základe ktorých prevádzkovateľ osobné údaje spracúva alebo je účel určený v súhlase so spracovaním osobných údajov.

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

a)     meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa,

b)    označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné čís­lo,

c)     predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili,

d)     dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

e)    kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Vzor návrhu na začatie konania na stránke úradu

Informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a  informácie o :

a)  účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,

b)  kategórii spracúvaných osobných údajov,

c)  príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,

d)  dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f)   kontaktných údajoch úradu,

g)  práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

h)  zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

Fyzická osoba by mala mať právo na prístup k údajom, ktoré boli o nej získané, a toto právo aj jednoducho uplatňovať, aby si bola vedomá zákonnosti spracúvania a mohla si ju overiť. Každá dotknutá osoba by preto mala mať právo vedieť a byť informovaná najmä o účeloch spracúvania údajov, kategóriách dotknutých osobných údajov a o dobe, počas ktorej sa budú údaje spracúvať, ako aj o príjemcoch osobných údajov atď. Na dodržanie tohto práva je dostatočné, aby mala dotknutá osoba k dispozícii úplné zhrnutie uvedených údajov v zrozumiteľnej forme, to znamená vo forme, ktorá umožňuje, aby bola dotknutá osoba informovaná o uvedených údajoch, aby si mohla uplatniť práva, ktoré jej tento zákon priznáva.

Príslušný orgán môže úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k ich osobným údajom, a to v takom rozsahu a na tak dlho, ako je toto opatrenie s náležitým zreteľom na práva a oprávnené záujmy dotknutej fyzickej osoby v demokratickej spoločnosti nevyhnutné a primerané, aby sa zabránilo mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania alebo konania, aby sa zabránilo ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania, aby sa tak ochránila verejná bezpečnosť alebo národná bezpečnosť, alebo aby sa ochránili práva a slobody iných. Príslušný orgán by mal prostredníctvom konkrétneho a individuálneho preskúmania každého prípadu posúdiť, či by sa právo na prístup malo čiastočne alebo úplne obmedziť.

Akékoľvek obmedzenie prístupu by malo byť dotknutej osobe v zásade oznámené písomne a malo by zahŕňať skutkové alebo právne dôvody, na ktorých je toto rozhodnutie založené.

Dotknutá osoba by tiež mala mať právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na ich vymazanie, ak je spracúvanie takýchto údajov v rozpore so zákonom. Právom na opravu by však nemal byť napríklad dotknutý obsah svedeckej výpovede.

Fyzická osoba by mala mať právo na obmedzenie spracúvania, ak napadne správnosť osobných údajov a nemožno určiť ich správnosť či nesprávnosť, alebo keď je potrebné osobné údaje uchovať na účely dokazovania. Namiesto vymazania osobných údajov by sa spracúvanie malo obmedziť najmä vtedy, keď sa v osobitnom prípade možno odôvodnene domnievať, že vymazanie by mohlo ovplyvniť oprávnené záujmy dotknutej osoby. V takomto prípade by sa obmedzené údaje mali spracúvať len na účely, ktoré zabránili ich vymazaniu. Metódy na obmedzenie spracúvania osobných údajov by okrem iného mohli zahŕňať presunutie vybraných údajov do iného systému spracúvania, napríklad na účely archivácie, alebo zamedzenie prístupu k nim. V automatizovaných informačných systémoch by sa obmedzenie spracúvania malo v zásade zabezpečiť technickými prostriedkami. Skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je obmedzené, by sa v systéme mala vyznačiť tak, aby bolo jednoznačné, že spracúvanie osobných údajov je obmedzené. Takáto oprava alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania by sa mali oznámiť príjemcom, ktorým sa údaje poskytli, a príslušným orgánom, od ktorých nesprávne údaje pochádzajú. Príslušné orgány by takisto mali upustiť od ďalšieho šírenia takýchto údajov.

Na žiadosť dotknutej osoby je príslušný orgán povinný poskytnúť v osobitných prípadoch dotknutej osobe informácie o:

a) právnom základe spracúvania osobných údajov,

b) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

c) kategóriách príjemcov osobných údajov, a to aj v tretej krajine a medzinárodnej organizácii,

d) o iných skutočnostiach, najmä ak sa osobné údaje získali bez vedomia dotknutej osoby.

CACK ŠARIŠ – je zapísaná v Živnostenskom registri č. 708-14581 | IČO: 37469096 | IČ DPH: 1023448294 | Námestie slobody 56, 083 01 Sabinov, Slovensko
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov | Informácie o ochrane osobných údajov | Nastavenia cookies

© CACK ŠARIŠ 2002 – 2024, Všetky práva vyhradené | utorok, 21. mája 2024